WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERA PREZENTOWEGO

Regulamin korzystania z voucherów Strzelnicy TenClub w Błoniu.

Warunkiem kupna i wykorzystania vouchera wystawionego przez Strzelnicę TenClub jest akceptacja poniższego regulaminu.

DEFINICJE

Strzelnica – „TenClub” przy ul. Grodziskiej 1, 05-870 Błonie, na terenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji

Serwis – serwis internetowy Strzelnicy znajdujący się pod adresem www.tenclub.pl

Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy objętej niniejszym Regulaminem i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do realizacji Pakietu z listy dostępnych Pakietów zawartych w Serwisie internetowym Strzelnicy pod adresem www.tenclub.pl/oferta i wykupionego przez Zamawiającego.

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która za pośrednictwem Serwisu zawiera umowę nabycia Vouchera

Obdarowany – osoba, która po otrzymaniu Vouchera i dokonaniu telefonicznie rezerwacji terminu realizacji Vouchera jest uprawniona domagać się realizacji go na Strzelnicy,

Realizacja vouchera – wykonanie przez Strzelnicę zamówionego przez Zamawiającego Vouchera (wybranego pakietu) na rzecz Obdarowanego. Realizacja Voucherów wymaga rezerwacji terminu realizacji poprzez kontakt telefoniczny ze strzelnicą pod numerem 

Termin ważności Vouchera:  6 miesiące od dnia zakupu

ZASADY WYKORZYSTANIA

1. Obdarowany może zrealizować otrzymany Voucher w okresie jego ważności tj. 6 miesięcy od dnia jego zakupu. 

2. W celu realizacji Vouchera, po wręczeniu Obdarowanemu należy dokonać rezerwacji terminu na Strzelnicy telefonicznie pod nr: 22 770 77 73 lub 603 945 859 lub mailowo: kontakt@tenclub.pl

3. Strzelnica TenClub zobowiązuje się do ustalenia dogodnego dla Obdarowanego terminu zgodnie ze swoimi możliwościami, dostępnością i godzinami otwarcia Strzelnicy.

4. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest dwukrotnie, pod warunkiem, że zostanie ona przełożona nie poźniej niż 3 dni przed planowanym przybyciem.

5. Obdarowany może wykorzystać Voucher z osobą towarzyszącą.

6. Niezrealizowanie Vouchera w okresie jego ważności oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji Vouchera przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani jemu, ani Zamawiającemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej za Voucher kwoty.

7. Warunkiem wykorzystania Vouchera jest jego okazanie w formie elektronicznej lub papierowej pracownikowi strzelnicy.

8. Obdarowany ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń pracowników Strzelnicy. 

9. W przypadku okazania Vouchera przez osobę, która z jakiś powodów nie może go zrealizować (wiek, predyspozycje fizyczne, stan psychiczny, ocena pracowników strzelnicy), Strzelnica ma prawo do odmowy wykonania usługi lub zaproponowania innego rozwiązania (zmiana pakietu w ramach opłaconej kwoty, przełożenie terminu lub wykorzystanie przez inną osobę – w zależności od sytuacji)

10. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji Vouchera wymagana jest obecność i zgoda prawnych opiekunów.