Kupiłeś broń i otrzymałeś Voucher na bezpłatną wizytę na strzelnicy?

Gratulujemy zakupu i zapraszamy!

Zapoznaj się z poniższym regulaminem i umów swoją wizytę!

Do zobaczenia wkrótce!

REGULAMIN VOUCHERÓW 

I. Informacje wstępne.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów na wynajem stanowiska strzeleckiego na strzelnicy Bema 60 w Warszawie (01-225) przy ul. Bema 60 lub strzelnicy TenClub w Błoniu (05-870) przy ul. Grodziskiej 1, zwanych łącznie Strzelnicami lub osobno Strzelnicą.

II. Definicje.

1. Voucher – bon wydany na okaziciela, wręczany w sklepie Salon Broni, uprawniający Posiadacza do dokonywania nim płatności za wynajęcie stanowiska strzeleckiego na jednej ze Strzelnic.
2. Posiadacz – osoba fizyczna będąca okazicielem Vouchera, która posiada pozwolenie na broń i własny egzemplarza broni oraz amunicję do tej broni, dysponująca Voucherem.

3. Sklep – Salon Broni Warszawa, ul. Konarskiego 22, 01-355 Warszawa lub Hubertus Pro Hunting sp. z o.o. ul. Ptasia 4A, 00-138 Warszawa lub Bazooka – sklep z bronią Aleja Wojska Polskiego 44A, 05-800 Pruszków

4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Wynajęcie stanowiska – przekazanie do wyłącznej dyspozycji jednego ze stanowisk strzeleckich wyznaczonego i nadzorowanego przez Prowadzącego Strzelanie na czas 60min.

III. Warunki ogólne. 

1. Wartość Vouchera jest równa cenie, jaką Klient musiałby zapłacić za 60 min pobyt na Strzelnicach.
2. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do opłacenia wynajmu jednego stanowiska na Strzelnicach.
3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
4. Okres ważności Vouchera wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą wydania ewidencjonowaną przez Sklep. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Sklepu lub Strzelnic z roszczeniami w tym zakresie.
5. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
6. Zasady i tryb nabywania Voucherów określona każdorazowo Sklep.

 

IV. Realizacja Vouchera

1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za wynajem stanowiska strzeleckiego na 60 min w jednej ze Strzelnic.
b. W przypadku wykorzystania dłuższego czasu na stanowisku strzeleckim niż 60 min, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę zgodnie z cennikiem Strzelnicy;
c. Voucher posiada termin ważności – 3 miesiące o dnia jego otrzymania, co stwierdzone jest zapisaniem daty i przybiciem pieczątki na jego odwrocie przez wystawcę-Sklep, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności; 

d. Sklep i Strzelnice nie odpowiadają za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
e. Strzelnice zastrzegają sobie prawo odmowy zrealizowania usługi w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera zastępczego.

2. Sposób realizacji Vouchera:

a. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z wybraną Strzelnicą na numer telefonu podany na stronach www Strzelnic: bema60.pl i tenclub.pl/strzelnica w celu umówienia terminu wykonania usługi. 

V. Postanowienia końcowe

1. Przedstawienie Vouchera do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu.
6. Sklep i Strzelnice zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia i udostępnienia na stronie tenclub.pl/sklep